هنگام مراقبت از پروتز مو چه نکاتی را باید رعایت کرد