بعد از انتخاب پروتز مو به دنبال جلوگیری از ریزش مو خود باشید